De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De AVG is van kracht per 25 mei 2018 en ziet op de bescherming van persoonsgegevens. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, dient aan de voorschriften te voldoen. De toepassing van de AVG voor verenigingen, en in het specifiek Vereniging Dorpsbelang Bant is vrij beperkt. Dit heeft te maken met het feit dat niet op grootschalig niveau persoonsgegevens worden verwerkt en er ook geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Er hoeft geen privacyfunctionaris te worden aangewezen en het uitvoeren van een gegevenseffectbeoordeling kan achterwege blijven. Praktisch gezien betekent de AVG voor Vereniging Dorpsbelang met name het beschrijven van de (huidige) situatie en het documenteren daarvan. 

Privacy van u als bezoeker van de site Bant.nl

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

 

Cookies

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna ‘cookies’ genoemd):

  • functionele cookies: gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;
  • analytics cookies: gebruikt om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;
  • overige cookies: gebruikt voor het insluiten van externe media (Google Maps, Youtube, Vimeo e.d.).

Analytics en overige cookies worden alleen opgeslagen wanneer u hiermee uitdrukkelijk instemt. Let op: onze websites werken niet optimaal wanneer u niet instemt met het gebruik van cookies.

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot onze website;
  • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Uw privacy als lid van Dorpsbelang

Vereniging Dorpsbelang verwerkt persoonsgegevens van haar leden voor de ledenadministratie.

 

Begrip ‘Persoonsgegevens’: Alle informatie die direct iets zegt over een persoon of die kan leiden naar een individueel persoon.
- Normale persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum, IP-adres, BSN, lidmaatschapsnummer, contactgegevens etc.
- Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid.

 

Vereniging Dorpsbelang verwerkt alleen ‘normale persoonsgegevens’

 

Begrip ‘Datalek’: Een datalek kan een beveiligingsinbreuk zijn op de computer waar de ledenadministratie zich op bevindt (denk aan virus of hack), maar kan ook bestaan uit het toezenden van persoonsgebonden informatie aan een verkeerde ontvanger.

 

4 Pijlers van de AVG

  1. Inventariseren (welke gegevens worden verwerkt en met welk doel)
  2. Informeren (de personen van wie gegevens verwerkt worden)
  3. Beveiligen (organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen)
  4. Documenteren (genomen maatregelen en incidenten)

Invulling voor Vereniging Dorpsbelang Bant

1. Inventarisatie

Vereniging Dorpsbelang verzamelt persoonsgegevens van haar leden ten behoeve van de ledenadministratie. Het gaat om de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer (IBAN). Het doel van deze verwerking is om uitvoering te geven aan het lidmaatschap en om personen individueel te benaderen indien dat nodig is voor het inschakelen van hulp voor het kunnen organiseren van de activiteiten, of bij een éénmalig contact zonder lidmaatschap, om de persoon van een reactie te kunnen voorzien.

 

2. Informatie

In de opgestelde Privacyverklaring is opgenomen hoe Vereniging Dorpsbelang Ens uitvoering geeft aan de voorschriften van de AVG. Deze Privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website, in de dorpskrant zal hierover een artikel verschijnen, in de handtekening van de e-mail zal een verwijzing worden opgenomen naar de privacyverklaring en op de nieuwe aanmeldformulieren zal ook een verwijzing worden vermeld.

 

3. Beveiliging

De ledenadministratie wordt beheerd door de ledenadministrateur en verwerkt in een beveiligd softwarepakket. Hiertoe heeft alleen de ledenadministrateur toegang en in uitzonderingsgevallen de overige bestuursleden. Er vindt geen uitwisseling van persoonsgegevens met derden plaats. In ieder geval zal dit ook in de toekomst nimmer gebeuren zonder toestemming. De gegevens worden in principe niet verstrekt aan derden, daar zijn geen situaties van bekend. Gegevens worden beperkte tijd (1 jaar) bewaard na beëindiging van het lidmaatschap.

 

4. Documenteren

Er wordt een kort en bondig beleidsdocumentje opgesteld met een beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Dorpsbelang. De privacyverklaring wordt hier als bijlage opgenomen, net als een incidentenlijst waarop eventuele datalekken worden geregistreerd met de manier van afhandeling.

 

Vereniging Dorpsbelang Bant respecteert en beschermt uw privacy en de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u lid bent van Vereniging Dorpsbelang Bant of omdat u ons om een andere reden heeft benaderd. Wij verzamelen geen (persoons-) gegevens via onze website en maken zonder toestemming geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Ten behoeve van de ledenadministratie hebben wij u gevraagd om de volgende persoonsgegevens aan ons op te geven: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres en uw bankrekeningnummer (IBAN). Deze gegevens tezamen met de ingangsdatum en/of beëindigingsdatum van uw lidmaatschap, zijn door ons verwerkt in een beveiligd softwarepakket.

 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Wij gebruiken de persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap van Vereniging Dorpsbelang Ens en om het lidmaatschapsgeld te kunnen incasseren. Ook gebruiken wij uw contactgegevens om u individueel te kunnen benaderen indien dit nodig is voor het organiseren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om uw hulp daarvoor in te schakelen. Indien u ons om een andere reden heeft benaderd, gebruiken wij uw contactgegevens om u van een reactie te kunnen voorzien. Uw contactgegevens worden na afhandeling van uw (contact)verzoek niet verder door ons verwerkt in onze administratie. Alleen de ledenadministrateur en de bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie en de daarin geregistreerde persoonsgegevens. Wij verstrekken uw gegevens in beginsel niet aan derden en in ieder geval niet zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht.

 

Na beëindiging van het lidmaatschap, bewaren wij uw gegevens nog gedurende één jaar, uitsluitend voor de eventuele restitutie van lidmaatschapsgelden. Hierna worden uw gegevens definitief uit onze ledenadministratie verwijderd. Voor het inzien of wijzigen van uw persoonsgegevens in onze administratie kunt u een e-mail sturen aan info@bant.nl t.a.v. de secretaris.

 

Als uw verzoek door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld of u heeft een andere klacht die uw privacy betreft, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Tenslotte

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij verplicht aan deze wetgeving te voldoen.


Top <h4>bant.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bant.nl/home">Homepagina</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ons-dorp">Ons dorp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bestuur-dorpsbelang">Bestuur Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/rondje-bant">Rondje Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/archief-rondje-bant">Archief Rondje Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/visie-doelstelling">Visie/doelstelling</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mfc-de-akkers">MFC de Akkers</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/groenteam">Groenteam</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/feestcommissie-bant">Feestcommissie Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bedrijven">Banter Bedrijven</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/dorp-in-beeld">Dorp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/website-redactie">Website redactie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/recreatie">Recreatie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/belevenissenbos">Belevenissenbos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fietsroute-bantiliek">Fietsroute Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeugd">Jeugd</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/banjos">Banjo’s</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/basisscholen">Basisscholen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/peuterstartgroep">Peuterstartgroep</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kinderopvang">Kinderopvang Alles Kids</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/sport-hobby">Sport/hobby</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/biljart">Biljart</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/beachvolleybalbaan">Beachvolleybalbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/crossbaan">Crossbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/darten">Darten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ijsbaan">IJsbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeu-de-boules">Jeu de boules</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fanfare-bant-creil-rutten">Fanfare Bant Creil Rutten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/klaverjassen">Klaverjassen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/koffieochtend">Koffieochtend</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/manege">Manege</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mountainbike-route">Mountainbike route</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/menvereniging">Menvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/voetbal">Voetbal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volleybal">Volleybal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/soos">Soos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/toneelvereniging">Toneelvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volkstuin">Volkstuin</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vrouwen-van-nu">Vrouwen van nu</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/wandelpad-kuierlatten">Wandelpad Kuierlatten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kerken-vrijwilligers-verenigingen">Kerk</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bantsiliek">Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/emmaasparochie">Emmaüsparochie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/zonnebloem">Zonnebloem</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-en-politie">Gemeente en politie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-provincie">Gemeente en provincie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/begraafplaats">Begraafplaats</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtwerker">Buurtwerker / Carrefour</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/politie-wijkagent">Politie / Wijkagent</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtpreventie">Buurtpreventie WhatsApp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vervoer">Vervoer</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/zorgensociaal">Sociaal en zorg</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/blog">Blog</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord">Prikbord</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord-nieuw-bericht">Nieuw bericht</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fotoalbums">Fotoalbums</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/video">Video</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/aanmelden-leden-dorpsbelang">Aanmelden leden Dorpsbelang</a></li> </ul>